یارانه نقدی در سال آینده ۲ سقفی شد

یارانه نقدی در سال آینده ۲ سقفی شد

بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، یارانه نقدی در دو سقف پرداخت می شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت می‌کنند.؛